Obchodné podmienky

Obchodné podmienky - Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Miroslav Kurečko, Karpatská 743/4, 08901 Svidník, IČO: 35246642, DIČ:1024553046, IČ DPH:SK1024553046.

2. Predávajúcim je Miroslav Kurečko, Karpatská 743/4, 08901 Svidník, IČO: 35246642,  DIČ:1024553046, IČ DPH:SK1024553046.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.praktickedarceky.sk sú firmy so sídlom v Európskej únií.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

9. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96 

10. Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

Miroslav Kurečko, Sov. hrdinov 413/54, 08901 Svidník, email: reklamacie@praktickedarceky.sk, kontakt: +421908 616 838

 

Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú uvedené vrátane DPH. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

2. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke/profile, ktorú/ý prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní.

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok ako aj ich príloh, so znením reklamačných podmienok, s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6. Nutnou podmienkou pre akceptovanie objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
- názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky, 
- kontaktné údaje na odberateľa – telefón, e-mail
- druh a množstvo objednaného tovaru
- spôsob platby
- spôsob odberu - doručenia
- u podnikateľských subjektov obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH (iba v prípade platcu DPH)

 Článok IV.

Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

2. platba na účet po elektronickom doručení predfaktúry ( uhradenie zálohovej faktúry do termínu splatnosti)

3. v hotovosti pri osobnom odbere v predajni Sov. hrdinov 413/54 , 08901 Svidník.

4.  platba prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay

 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

5. Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uviedol pri objednávke alebo bude priložený v balení tovaru. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas s elektronickým zasielaním faktúr, Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte .pdf, budú zabezpečené proti pozmeňovaniu ich obsahu. Tieto faktúry spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu.

6. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada za tovar už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.

7. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 15 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 1. Slovenskej pošty 2.kuriérska spoločnosť, 3. formou služby Packeta, 4. vlastnou dopravou kupujúceho.

7. Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky:


- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,         

- pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar,

- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

- v  prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.

8. Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo inou prepravnou službou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou.

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1.Poplatky sú uvedené v cenníku pri zadávaní objednávky

2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

4. Poplatky za prepravu a balné sú nasledovné: 

Slovenská pošta na adresu: 

Slovenská pošta - prevzatie na pošte:

Zásielkovňa: 

Platba na dobierku: 1,20 € s DPH

5. Pre doručenie do ostatných krajín, bude poplatok za dopravu vypočítaný individuálne.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času, kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na e-mailovú adresu info@praktickedarceky.sk, kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

4. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pri využití vrátenia tovaru prostredníctvom ZÁSIELKOVNE si predávajúci vyhradzuje právo účtovať poplatok 1,70 €. 

5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

- hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru  v skutočnej výške (§ 457 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník),

- náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

 7. Spotrebiteľ odosiela tovar späť na adresu : 

Miroslav Kurečko

Sov. hrdinov 413/54

08901 Svidník

8. Možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na nasledujúce prípady. V zmysle ust. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok X

Reklamácia tovaru

- kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. V prípade prevzatia tovaru aj napriek poškodeniu je spotrebiteľ povinný uviesť do záznamu, že preberá zásielku s výhradou. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.

- na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.

- v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou (rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.

- reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu Miroslav Kurečko, Sov. hrdinov 413/54, 08901 Svidník, alebo aj na email: reklamacie@praktickedarceky.sk, kontakt: prípadne priamo predávajúceho kontaktovať +421908 616 838. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

- predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho.

- predávajúci prijal reklamačný poriadok, ktorý upravuje postup vybavenia reklamácie.

 

Článok XI.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 - Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho.
Pri osobe kupujúceho sa všeobecne predpokladá znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov pri prezeraní tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

- Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením zo strany kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho. Zabezpečenie a spôsob ochrany počítača kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači je na ťarchu kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na internetovej stránke predávajúceho, môžu byť aktualizované a predávajúci môže kedykoľvek zmeniť tovary bez predchádzajúceho upozornenia.

- Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (tiež aj „VOP“) a berie na vedomie informácie v nich uvedené. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ internetovej stránky si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností, ako aj opravy chýb v počte kusov v množstve, v počte balení ako aj v cene, ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe internetovej stránky.

- Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych  vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Článok XII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný: a. prevziať objednaný tovar, b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu, c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný: a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu.

 

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. V prípade kúpy tovaru na firmu aj IČO, DIČ a IČ DPH.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.

9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

10. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na poskytnutie osobných údajov pre účely uzatvorenia a plnenia zmlúv a na poskytovanie jednotlivých služieb (spracovanie objednávky, doručenie tovaru, vrátenie tovaru, vybavovanie reklamácií, zasielanie aktuálnych informácií o stave objednávky, kontaktovanie v prípade problémov s doručením objednaného tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou). Tieto údaje sa taktiež využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory.

11. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke eshopu.

5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 26.07.2022

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Pricemania.sk – Porovnanie cien